Archive for Новости @hy

N 07 (115) July/2018

In this issue of the “Analyticon” we present to the readers’ attention the materials prepared within the framework of the project “Public Expertize of the Nation-Army Concept” implemented by Public Agenda NGO.

INTRODUCTION                                                               

With the support of Open Society Foundations- Armenia, the “Public Agenda” NGO carried out work in three directions within the framework of the “Public Expertise of the Nation-Army Concept”

  • Study of the political purposes of the concept, comparative analysis of the model of the Nation- army Concept or the Mass armies in other countries, as well as comparative analysis of their political prerequisites
  • expert analysis of the concept
  • Study of attitude towards the concept in a particular target group, among students;

The materials in this handbook are included in this same sequence as the three stages of the work carried out. …>>>

WHY DOES THE ARMENIAN GOVERNMENT SUBORDINATE THE POLITICAL COMPONENT OF SECURITY TO THE MILITARY ONE?


Fetishization of the Military Component

The four-day war in April 2016 once again showed that the Armenian society links the security issue with only the military component. In the expert-analytical circles it is widely believed that the second war in Karabakh started as a result of     a breach of the military balance. There are serious grounds for such an assertion, given that Azerbaijan had through the recent years boosted its military budget, gained modern deadly offensive weapons and seriously prepared for large-scale military operations. Armenia’s strategic ally,  Russia  has  not only rapidly contributed to the Azerbaijan’s armament efforts, but also slowed down the Armenian army’s re-arming arrangements, thereby contributing to a significant breach of the military balance and creating favorable conditions for the war’s resumption. …>>>

SECURITY CH ALLENGES OF ARMENIA    

Armenia’s governance system is in deep crisis, which has its negative impact on the security and development prospects of the country. Certain processes, as well as numerous international reports, indicate the symptoms of a systemic crisis.

After the presidential elections in 2008  and  the use of force against peaceful demonstrators on March 1, Armenia’s governance system  appeared in a deep crisis, which has been manifested in different ways over the last 10 years. There is a pressure on the model of governance not only by the public, but also by international factors and external challenges, in particular in the form of threat from Azerbaijan, which Armenia is not able to properly respond to. …>>>

THE CONCEPT OF NATION-ARMY IN ISRAEL

The Government System and the Army

Israel is a republic with a parliamentary model of governance. It does not have a constitution, which is substituted by a number of legislative acts. The Head of the State is the President, whose powers are limited. The executive government is headed  by the prime minister. The supreme legislature is    a single-house parliament (Knesset). The judicial system is made up of secular and spiritual courts and the Supreme Court. The Prime Minister  and the Ministers are elected from among the members of the Parliament. After  the  Knesset’s  approval, the ministers receive a vote of confidence from the “bottom”, the massive support, and from the “top”, i.e. from the parliament.

Israel is an agrarian-industrial country with militarized economy. The industry is developing in the direction of strengthening the military-economic potential, mainly at the expense of foreign capital. In 1970, 40% of the country’s budget was allocated to military spending. …>>>

CONCEPT OF NATION-ARMY IN SWITZERLAND

 Government System

Switzerland is one of the most democratic countries in the world. Switzerland is among the top 10 most democratic countries in the list of “Economist” authoritative magazine “Democratic Index – 2016” 16. Nominal GDP per capita in 2017 was $ 80,837, which is the second in the world after Luxembourg17. Corruption Perceptions Index (CPI) of Transparency International Anti-Corruption Authority, which is is a composite index based on various surveys conducted among businessmen and experts measuring the level of perceived corruption in the public sector in one or another country, in 2016 has given Switzerland’s the rating of 86, and it ranks fifth among 176 countries.

Switzerland’s success is not due to its natural resources, which are less significant in comparison with other  countries,  but  political  institutions  that provide citizens’  opportunities  to  participate in political decision-making, as well as allowing citizens to actively participate in the country’s governance. …>>>

DELPHI ME THOD E X PE R T SUR V E Y ANALYSIS OF THE RESULTS     

 First Stage

15 experts participated in the survey. The picture of the first questionnaire answers is quite diverse, but regarding  the  issue  of  the  purpose of the Nation-Army program and the suggestions  at this stage, there is some agreement among the experts.

In response to the question «What is your opinion on the new draft law “On the status of the military service and the soldier status”?», three (20%) of the respondents assessed the bill positively, citing the necessity and relevance of the bill. 33% were not unequivocally against or unequivocally for the bill, because they think that an attempt is made to settle simultaneously a number of issues and therefore positively assess the bill in some aspects, but also see many gaps and incomprehensible provisions. Half of the experts (47%) have a clear negative attitude towards this bill. …>>>

07 (115), Օգոստոս, 2018

«Անալիտիկոնի» այս համարում ընթերցողների ուշադրությանն ենք ներկայացնում «Հանրային օրակարգ» ՀԿ «Ազգ-բանակ հայեցակարգի հանրային փորձաքննություն» ծրագրի շրջանակներում պատրաստված նյութերը:

Նախաբան

 

Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան կազմակերպության աջակցությամբ «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի հանրային փորձաքննություն» ծրագրի շրջանակներում «Հանրային օրակարգ» ՀԿ թիմն իրականացրել է աշխատանքներ երեք ուղղությամբ՝

– Հայեցակարգի քաղաքական նպատակների ուսումնասիրություն, այլ երկրներում «Ազգ-բանակ» կոնցեպտի կամ զանգվածային բանակի մոդելների, ինչպես նաև դրանց քաղաքական նախապայմանների համեմատական վերլուծություն

– Հայեցակարգի փորձագիտական վերլուծություն

– Հայեցակարգի նկատմամբ վերաբերմունքի ուսումնասիրություն կոնկրետ թիրախային խմբում՝ ուսանողության շրջանում։ …>>>

Ինչու՞ է ՀՀ իշխանությունն անվտանգության քաղաքական բաղադրիչը ստորադասում ռազմականին

 

Ռազմական բաղադրիչի ֆետիշացում

2016-ի ապրիլյան քառօրյա պատերազմը մեկ անգամ ևս վկայեց, որ հայ հանրությունն անվտանգության խնդիրը կապում է միայնումիայն ռազմական բաղադրիչի հետ։ Փորձագիտական-վերլուծաբանական շրջանակներում էլ տարածված է այն կարծիքը, որ ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը սկսվել է ռազմական հավասարակշռության խախտման պատճառով։ Նման պնդման համար, ինչ խոսք, լուրջ հիմքեր կան՝ Ադրբեջանը վերջին տարիներին սրընթաց մեծացրել է իր ռազմական բյուջեն, ձեռք բերել ժամանակակից մահաբեր հարձակողական զենքեր և լրջորեն նախապատրաստվել լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը ոչ միայն արագընթաց տեմպերով զինել է Ադրբեջանին, այլև դանդաղեցրել հայկական բանակի վերազինման պայմանավորվածությունները` դրանով իսկ նպաստելով ռազմական հավասարակշռության էական խախտմանը և բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով պատերազմի վերսկսման համար։

Այս ամենն, իհարկե, կար։ Բայց արդյո՞ք միայն սա էր հրադադարի լայնածավալ խախտման պատճառը։ Արդյո՞ք ռազմական հավասարակշռության փոփոխումը որակական ու որոշիչ մակարդակի էր։ Թե՞ սա մեդալի միայն մի երեսն է։ …>>>

Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերները

 

Հայաստանի կառավարման համակարգը գտնվում է խորը ճգնաժամի մեջ, որն իր բացասական ազդեցությունն է ունենում երկրի անվտանգության և զարգացման հեռանկարի վրա: Մի շարք գործընթացներ, ինչպես նաև միջազգային բազմաթիվ զեկույցներ ցույց են տալիս համակարգային ճգնաժամի ախտանիշները:

2008 թվականիի նախագահական ընտրություններից և մարտի 1-ին խաղաղ ցուցարարների դեմ ուժի կիրառումից հետո Հայաստանի կառավարման համակարգը հայտնվել է խորը ճգնաժամում, ինչը տարբեր ձևերով երևակվել է վերջին 10 տարիների ընթացքում: Կառավարման մոդելի վրա ճնշում կա ոչ միայն հասարակության կողմից, այլ նաև միջազգային գործոնների և արտաքին մարտահրավերների, ի մասնավորի՝ Ադրբեջանից բխող վտանգի տեսքով, որոնց Հայաստանը չի կարողանում պատշաճ ձևով արձագանքել: …>>>